ขอแสดงความยินดีกับ น้องปิงปิง คนเก่งโรงเรียนเมืองเลย

 

ด.ช.ณัฐดนัย ธรรมเป็นจิตต์ นักเรียนชั้น ป.6/5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา 2013  (IMSO : อิมโช) เดือน พฤศจิกายน 2556 ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และยังได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 ของประเทศ ในรายการ แข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14 ระดับ ป.5-6 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คณะครูและผู้บริหาร ตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเมืองเลย ขอแสดงความยินดีกับน้องปิงปิง ด้วยนะคะ

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556

ขอแสดงความยินดีกับ น้องปิงปิง คนเก่งโรงเรียนเมืองเลย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี 2556  โดยวิชาคณิตศาสตร์ ด.ช.ณัฐดนัย ธรรมเป็นจิตต์ นักเรียนชั้น ป.6/5 ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา 2013  (IMSO : อิมโช) เดือน พฤศจิกายน 2556 ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และนอกจากนั้น ยังได้เหรียญทองจาก สมาชิกภาพสหภาพ IMC  (International Mathematics Contest) ได้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนทั่วประเทศ ไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2013  ณ ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2556 อีกด้วย

ภาพกิจกรรม & กิจกรรมโรงเรียน

8 ส.ค.2556 กิจกรรม ASEAN DAY 2013

โรงเรียนเมืองเลย จัดกิจกรรมวัน ASEAN DAY ที่ห้องส่งโทรทัศน์วงจรปิดของโรงเรียนโดยให้นักเรียนส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมและชมการถ่ายทอดสดไปยังห้องเรียนแต่ละห้องเรียน มีการตอบคำถามและทำกิจกรรมหลายๆอย่างเกี่ยวกับอาเซียน โดยมีรองฝ่ายวิชาการ ท่านรอง ดร.กัลยาณี  โกมาสถิตย์ เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม

 

12 ส.ค.2556 กิจกรรมวันแม่ระดับ ป.1-3

โรงเรียนเมืองเลย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดงของน้อง ป.1-3 และการไหว้แม่ในแต่ละระดับชั้น สร้างความปลื้มปิติแก่ตัวแทนคุณแม่ พร้อมทั้งชื่นชมกิจกรรมของนักเรียน

 

12 ส.ค.2556 กิจกรรมวันแม่ระดับ ป.4-6

โรงเรียนเมืองเลย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดงของพี่ๆ ระดับชั้น ป.4-6 ในช่วงบ่าย และการไหว้แม่ในแต่ละระดับชั้น สร้างความปลื้มปิติแก่ตัวแทนคุณแม่ พร้อมทั้งชื่นชมกิจกรรมของนักเรียน

 

24 ส.ค.2556 การนำเสนอผลงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนเมืองเลย จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการนำเสนอผลงาน Best Practice ของตัวแทนครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แสดงถึงความพร้อมในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรม ในวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ณ ห้องสมุดอัสนี - วสันต์ โชติกุล 

 

20 ก.ย.2556 งานแสดงมุทิตาจิต ท่านผอ.และคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ

โรงเรียนเมืองเลย จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แก่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย ดร.อนุช  ธรรมวรรณ และคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ คุณครูวิชาญ แก่นศรียา, คุณครูโกเมศ ทรงนิสสัย, คุณครูจีระภา พรหมโสภา, คุณครูสุัพัตรา  ศิริสุวรรณ, คุณครูสุพัตรา สอนสุภาพ, คุณครูเสาวภา  ถิ่นแย้ม และคุณครูสุนีรัตน์ ช่วยบุดดา ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง กลับมาเยี่ยมโรงเรียนบ่อยๆนะคะ

 

25 ก.ย.2556 ประเมินนักเรียนพระราชทาน

น้องปิงปิง คนเก่งของโรงเรียนเมืองเลย เด็กชายณัฐดนัย ธรรมเป็นจิตต์ นักเรียนดีเด่นประจำปี การศึกษา 2555 เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2556 โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เป็นผู้มาประเมิน ... และสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องปิงปิง เพื่อนๆและคุณครูของส่งกำลังใจขอให้ประสบความสำเร็จนะคะ

 

15 ก.ค.2556 งานฝ่ายบริหารวิชาการศึกษาดูงานนครสวรรค์

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556 งานฝ่ายบริหารวิชาการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาตามนโยบายการศึกษาต่อไป

                                                        

12 ก.ค.2556 มอบรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบรางวัลเนื่องวันสุนทรภู่ ให้แก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม โดยมีท่านรองกัลยาณี โกมาสถิตย์ เป็นผู้มอบรางวัล โดยถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์วงจรปิดของโรงเรียน


 

9 ก.ค.2556 โรงเรียนร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย

วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนเมืองเลย ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทย สนับสนุนอาชีพการทอผ้าไทย และสอดคล้องกับนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล ในการรณรงค์ให้บุคลากรหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสากิจ สถานศึกษา แต่งกายด้วยผ้าไทยให้เหมาะสมกับการทำงานและสภาพอากาศ


 

5 ก.ค.2556 โรงเรียนชุมชนบ้านฝางศึกษาดูงานโรงเรียนเมืองเลย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนเมืองเลย โดยมีคณะครู ผู้บริหารและนักเรียนร่วมต้อนรับ และเข้าชมกิจกรรมห้องสมุด ห้องโทรทัศน์วงจรปิด และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  


 

กิจกรรมยอดนิยม 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์วิชาการโรงเรียน

กิจกรรมยอดนิยม 2556

Google
 ค้นแล้วเจอเลย ค้นหาในเว็บไซต์

มุมดาวน์โหลด


เว็บไซต์แนะนำ

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

Login เข้าสู่ระบบสมาชิก

สถิติผู้เข้าชม

ผู้ชม
10
เนื้อหา
59
เว็บลิงก์
2
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
104493

Who's Online

มี หนึ่งผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

กิจกรรมอัพเดทล่าสุด

ข่าวสารการศึกษาไทย